Goed om te weten

Privacy Policy
Onze logopedisten nemen kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen onze praktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. De privacywetgeving die voortkomt uit de Algemene Verordening voor de Gegevensbescherming (AVG) wordt nageleefd.

Zonder uw toestemming zullen derden niet op de hoogte gesteld worden van de gegevens die tijdens het onderzoek en de behandeling verkregen zijn.

Het is wel gebruikelijk dat we, echter uitsluitend met uw toestemming, de verwijzer en andere betrokkenen, zoals de leerkracht of de schoollogopedist, op de hoogte stellen van verloop en resultaat van het onderzoek en/of de behandeling.

Patiëntengegevens worden gedurende 15 jaar bewaard. Na afloop van die periode worden de gegevens door de praktijkhouder(s) vernietigd.

De gehele privacy policy is te vinden onder het kopje Privacy Policy.Privacy

Klachtenregeling
Wij hopen natuurlijk dat onze logopedische hulp aan uw wensen zal voldoen maar heeft u onverhoopt klachten over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische therapie dan vinden we het fijn dat u dat eerst met de behandelend logopedist bespreekt. Als de logopedist niet weet dat u ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen. Ook kunt u zich wenden tot de praktijkhouders: Sijtha van der Molen of Ninja Mooijweer.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u met uw klacht terecht bij de Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatire (NVLF) is hieraan verbonden. PUUR logopedie volgt deze klachtenregeling.

Gegevens landelijke klachtencommissie:
Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn
t.a.v. ambtelijk secretaris
Steinhagenseweg 2b
Postbus 75
3440 AB Woerden
Telefoon: 0348 – 45 70 73

In onze wachtkamers kunt u een brochure aangaande de klachtenregeling vinden en meenemen.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Een zorgverlener kan in zijn of haar praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Vanaf 1 juli 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkundige, begeleider in de kinderopvang of hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld. De NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) heeft een eigen meldcode opgesteld. PUUR logopedie hanteert deze meldcode binnen alle vestigingen.