Aanmelden voor een intakegesprek en/of logopedische behandeling op een van onze locaties kan via onderstaand aanmeldformulier
  Eerste afspraak

  Tijdens de eerste afspraak maken we met elkaar kennis en wordt u uitgenodigd om uw hulpvraag met ons te delen. De logopedist verzamelt algemene gegevens en ontvangt van u een verwijsbrief van de huisarts of specialist. Bij Directe Toegang Logopedie wordt eerst bekeken of er sprake is van rode vlaggen. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de klacht, is samenwerking met anderen bijna altijd van belang. Om deze contacten aan te mogen gaan, wordt u gevraagd een toestemmingsverklaring te tekenen. Wij vragen u mee te nemen:

  • de zorgverzekeringpas van de cliënt
  • de verwijzing van de huisarts of specialist
  • een ID bewijs

  Onderzoek en behandeling

  Door middel van een test, toets en/of een (spel) observatie onderzoeken wij de klacht/hulpvraag. Als behandeling nodig blijkt, worden samen met u de behandeldoelen bepaald.

  Behandeling
  Hierna volgt de behandeling. Cliënten worden meestal één keer per week gedurende 25 minuten behandeld. Afhankelijk van factoren zoals de ernst en aard van de klacht, de motivatie, de begeleidingsfrequentie en/of continuïteit kan een behandeling enkele weken tot ongeveer een jaar duren. Bij de begeleiding van kinderen zijn de ouders meestal aanwezig. Tijdens en vooral na de therapie wordt actieve participatie van ouders verwacht om de logopedische doelen te kunnen behalen.

  Evaluaties
  Tijdens het behandeltraject worden regelmatig evaluaties uitgevoerd om het verloop van de behandeling te monitoren en samen met u te kijken of er aanpassingen aan het behandelplan nodig zijn.

  Afsluiting
  Door een onderzoek, test of (spel) observatie wordt bekeken of de behandeldoelen zijn bereikt. Wanneer de doelen zijn bereikt kan de behandeling worden afgesloten. In andere gevallen wordt in overleg met u als (ouder[s] van een) cliënt een controle afgesproken.  Vergoeding logopedie

  Volwassenen

  De kosten voor logopedie voor verzekerden vanaf 18 jaar vallen onder het eigen risico. Het is raadzaam om voorafgaand aan uw eerste consult uw zorgverzekering te checken, zodat u niet voor onvoorziene kosten komt te staan.

  Kinderen tot 18 jaar
  Voor verzekerden onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten voor logopedie voor kinderen zullen dus niet met een eigen risico verrekend worden.

  Annuleren afspraak
  Bent u verhinderd, dan dient u de afspraak 24 uur van te voren te annuleren bij de behandelend logopedist. Het juiste telefoonnummer vindt u onder contact. Bij ziekte kunt u de afspraak voor 08:30 uur op dezelfde dag telefonisch annuleren bij de behandelend logopedist. Wanneer u een afspraak niet of niet correct annuleert, ontvangt u van ons een nota. Deze nota bedraagt 75% van het totaaltarief. Dit tarief is landelijk vastgesteld

  Klachtenregeling

  Wij hopen natuurlijk dat onze logopedische hulp aan uw wensen zal voldoen maar heeft u onverhoopt klachten over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische therapie dan vinden we het fijn dat u dat eerst met de behandelend logopedist bespreekt. Als de logopedist niet weet dat u ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen. Ook kunt u zich wenden tot de praktijkhouders: Sijtha van der Molen of Ninja Mooijweer.
  Komt u er samen niet uit, dan kunt u met uw klacht terecht bij de Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn.


  Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatire (NVLF) is hieraan verbonden. PUUR logopedie volgt deze klachtenregeling.

  Gegevens landelijke klachtencommissie:
  Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn
  t.a.v. ambtelijk secretaris
  Steinhagenseweg 2b
  Postbus 75
  3440 AB Woerden
  Telefoon: 0348 – 45 70 73
  In onze wachtkamers kunt u een brochure aangaande de klachtenregeling vinden en meenemen.

  Meldcode kindermishandeling

  Een zorgverlener kan in zijn of haar praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Vanaf 1 juli 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkundige, begeleider in de kinderopvang of hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld. De NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) heeft een eigen meldcode opgesteld. PUUR logopedie hanteert deze meldcode binnen alle vestigingen.

  Privacy Policy

  PUUR logopedie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PUUR logopedie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Als PUUR logopedie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze korte webversie van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via uw logopedist of via info@puurlogopedie.nl

   

  Aanmelden voor een intakegesprek en/of logopedische behandeling op een van onze locaties kan via onderstaand aanmeldformulier